Obec Lochousice

Historie

Lochousice leží 6,5 km severozápadně od Stoda v rovinatém až mírně svažitém terénu jsou poprvé připomínány již k roku 1186, kdy byly v majetku kladrubského kláštera. Území, kde byly Lochousice založeny, bylo osídlené již od pravěku, jak to dokládají četné archeologické nálezy. K roku 1420 je uváděn Jan z Lochousic. V roce 1492 zaznamenáno, že český král má vyhrazená různá práva se zřetelem na klášterní majetek, a proto Zdeňkovi von Ritschan udělil povolení vést ve vsi Lochousice hospodářství. Příslušnost ke klatrubskému klášterství trvá po delší staletí a je uváděna ještě r.1788, kdy zde stálo 26 usedlostí. Od r.1825 patřila obec k panství Alfreda Windischgrätze z Aremberka. Samostatnost ves získala až roku 1850.

Počet usedlostí a chalup se ve vsi postupně zvyšoval a v roce 1910 jich bylo 63 s celkem 324 obyvateli, v roce 1939 pak 77 s celkem 294 obyvateli. Obec příslušela farou k Ves Touškov, poštou Horní Sekyřany, okresní hejtmanství Stříbro, soudní okres Stříbro, později také soudem Stod.

V Lochousicích žili v rozmezí od r.1910 do konce druhé světové války výhradně občané německé národnosti. V roce 1938 byla obec Mnichovskou dohodou přičleněna k Velkoněmecké říši. V roce 1945 a 1946 bylo německé obyvatelstvo odsunuto do Německa a jejich místo zaujali dosídlenci z vnitrozemí a dále z řad Volyňských Čechů. Od roku 1962 jsou Lochousice součástí správního okresu Plzeň-sever.

Sídelní architektura

Lochousice jsou typické svojí pravidelnou, částečně okrouhlou návsí. Po obvodu této mimořádně rozlehlé návsi stojí množství zděných, pozdně klasicistních usedlostí, dosud z velké části vybavených branami, zděnými špýchary nebo náročně zdobenými fasádami obytných domů. Vsí protéká Touškovský potok, na kterém jsou přímo na návsi vybudovány dva rybníky. Vnější obvod vsi lemují stodoly, ležící v hloubce dvorů, stranou od ostatních staveb. Některé velké statky byly v minulosti rozděleny i na více částí, takže výrazně stoupl počet čísel popisných. Svojí dochovaností nemá zdejší venkovská zástavba v širokém okolí obdoby. Potok a oba rybníky dodávají obci osobité kouzlo. V centru návsi stojí velká zděná kaple sv. Floriána z roku 1847, naposledy opravována v roce 1995. Vnitřní výzdobu provedl W. Perner z Plzně. K podélné lodi kaple přiléhá polokruhem zakončený závěr. Nad vstupem se tyčí věž. Vedle kaple stávala poměrně rozlehlá škola, obklopená školní zahradou. Škola byla bohužel v roce 1988 zbourána, Školu využívaly děti od. 1.do 5.třídy. Od 6. třídy chodily pak do školy v Heřmanově Huti.

V centru obce až na několik výjimek nebyla podniknuta nová rodinná výstavba. Opravy na vesnických domech byly doposud provedeny jen v malé míře, což na druhé straně zachovalo již původní architektonické hodnoty. Opravy, které již provedeny byly, ve většině případů respektovaly původní historické hodnoty vesnické zástavby. Veškerá nová rodinná výstavba již bude situována do nové okrajové zástavby U Kasáren.

V červnu roku 2004 byla obec Lochousice jako celek, s výjimkou nové okrajové zástavby, prohlášena Ministerstvem kultury za vesnickou památkovou zónu lidové architektury.

Současnost

V současné době se v obci nachází 64 domů označených čísly popisnými nebo evidenčními. Z uvedeného počtu domů je jich využíváno 14 jako rekreační chalupy a 1 jako rekreační domek nově vystavěný. V obci žije zhruba 115 trvale přihlášených obyvatel a rekreační chalupy přechodně obývává asi 30 lidí.

Pracovní příležitosti v obci téměř neexistují, výjimkou jsou pouze omezené možnosti zaměstnání u místního soukromého zemědělce. Občané proto dojíždějí za prací převážně do Heřmanovy Hutě, Ostrova u Stříbra, Stodu, Nýřan a Plzně. Současnou dopravní obslužnost zajišťují pouze školní autobusové spoje.

Místní děti dojíždějí do školy v Heřmanově Huti, mateřská škola je taktéž tam.

K občanské vybavenosti obce patří mimo jiné obecní úřad, pohostinství u obecního úřadu, požární zbrojnice a dále hřiště na tenis, hřiště na nohejbal, dětské hřiště, 4 rybníky s využitím k rybolovu, vše v majetku obce Lochousice.

V rámci zájmových aktivit využívají občané fungující občanská sdružení nebo spolky. Jedná se hlavně o Sbor dobrovolných hasičů, Rybářské sdružení, které má v pronájmu 2 obecní rybníky, Myslivecké sdružení, Jezdecká společnost a spolek místních sportovních příznivců. Obecní úřad Lochousice zajišťuje každoročně zájezd pro děti i dospělé ke Dni dětí, zájezdy do divadla v Plzni nebo Praze, výtvarná odpoledne pro děti a dospělé a lampionovou dílničku s průvodem. Uvedené spolky ve spolupráci s obecním úřadem organizují v obci různé akce jako lochousickou pouť, taneční zábavy, rybářské závody, stavění máje, hasičskou soutěž s historickou koněspřežnou stříkačkou, soutěž v požárním sportu, dětský den, drakiádu, masopustní průvod, Hubertovu jízdu, sportovní turnaje, Novoroční pochod, posezení u ohně a jiné.

Negativa v životě obce spočívají hlavně v nedostatku pracovních příležitostí v místě a poměrně špatné úrovni existujících služeb i dopravní obslužnosti. Tato negativa nahrazuje na druhé straně příjemné, zdravé a upravené prostředí v malé klidné obci, podtržené romantickým koloritem selské zástavby, která se vyznačuje svou původní dochovalostí.

Zdroje: oficiální webové stránky obce Lochousice

Powered by OrangeCMS, webdesign © 2018 Vladimír Baxa PhotoGraphics.cz