Šlovický vrch

Bývalé vojenské cvičiště na Šlovickém vrchu je v povědomí obyvatel Dobřan zapsáno nejspíše jako nepříliš vábné místo, které se dnes k ničemu rozumnému nehodí. Může být proto překvapivé, že zavítá-li sem biolog, připadá si chvílemi jako v ráji. Stejně pozoruhodných území, obývaných mnoha vzácnými a ohroženými druhy rostlin i živočichů, totiž na Plzeňsku mnoho nenajdeme a lze bez nadsázky tvrdit, že přírodovědnými kvalitami předčí Šlovický vrch i mnohé přírodní rezervace.

Čemu však za tuto pestrost vděčíme? Na první pohled to může působit zvláštně, ale příčinou je právě někdejší činnost armády. Zejména díky pojezdům těžkých pásových vozidel zde vzniklo něco na způsob africké savany – pestrá směs luk, křovin, lesíků, tůní a ploch s holou půdou či skálou, která skýtá vhodné podmínky pro širokou škálu druhů s často protichůdnými životními nároky. Biologicky nejvýznamnější jsou přitom místa bez souvislého rostlinného krytu, na něž jsou vázány všechny zdejší kriticky ohrožené druhy – listonoh letního, žábronožka letní, kuňka žlutobřichá a hrachor trávolistý.

Bez pravidelného narušování však celé území rychle zarůstá a prostor pro tyto ohrožené druhy se neustále zmenšuje. Město Dobřany proto ve spolupráci s nevládní organizací Juniperia připravilo úspěšný projekt pod názvem „Obnova raně sukcesních biotopů jakožto stanovišť ohrožených druhů rostlin a živočichů v bývalém vojenském cvičišti Šlovický vrch“ do prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblasti podpory – 6.2 Podpora biodiverzity Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Celkové výdaje na projekt jsou ve výši 1,735 mil. Kč a Evropská unie (konkrétně Evropský fond pro regionální rozvoj) společně se Státním fondem životního prostředí přispějí dotací, která dosahuje výše 90 % z celkových nákladů.

Těžiště prací se zaměří na odstranění náletových křovin, a to zejména ze zbytků zachovalých květnatých luk. Část křovin však bude ponechána, neboť zvyšují stanovištní pestrost a jsou významným útočištěm pro ptáky a drobnou zvěř. V podmáčených částech bude vyhloubeno několik nových tůněk pro kriticky ohrožené vodní živočichy. Nejzajímavější a z hlediska péče o přírodu klíčové však bude poslední opatření – pojezdy tanky a jinou těžkou technikou. Ty budou alespoň částečně napodobovat někdejší armádní aktivity a pomůžou vytvořit a udržovat tolik potřebná rozvolněná místa v travinných porostech.

Výskyt ohrožených druhů a realizace projektu vůbec neznamená, že se ze Šlovického vrchu stane jakási rezervace, kam bude vstup zakázán. Právě naopak. Každý návštěvník, ať už se zájmem o přírodu či pouze na procházce, je vítán a nejenže je vstup mimo cesty dovolen, ale dokonce může být i prospěšný (zvláště přidupnete-li cestou nějakou obrůstající trnku či hloh). Stejně tak i organizované motoristické akce jako již zavedená dobřanská čtyřiadvacetihodinovka budou dále podporovány a dokonce budou představovat významný prostředek pro údržbu obnovených biotopů. Samozřejmě stále platí, že Šlovický vrch je a bude striktně uzavřen pro jízdy čtyřkolkářů, motorkářů a jakýchkoli čtyřstopých vozidel, pokud nemají povolení města Dobřany.

Projekt péče o Šlovický vrch tak ukazuje, že ochrana přírody nemusí být nutně v konfliktu s využíváním dotčeného území, ale naopak se mohou oba zájmy vzájemně doplňovat. A to především ve vazbě na skutečnost, že zastupitelé města Dobřany v novém územním plánu města ponechali Šlovický vrch jako území, kde se nesmí stavět, které je určeno přírodě, ale také rekreaci a oddechu obyvatel např. při procházkách.

Zdroje: oficiální webové stránky města Dobřany

Powered by OrangeCMS, webdesign © 2018 Vladimír Baxa PhotoGraphics.cz