Zámek Rochlov

Zámek

Zámek nechal vystavět jako svoje panské sídlo František Vilém Údrčský z Údrče, poté, co se mu podařilo vykoupit obě části tehdy rozděleného panství od rodu Henigarů. Zámek byl již zcela dostavěn v roce 1711. Zámek byl stavěn v ranně barokním stylu s velmi jednoduchou dispozicí šestice klenutých prostor. Později byl z původního dvojtraktového řešení uděláno řešení trojtraktové přistavěním příček. Protože docházelo k častému střídání majitelů, několikrát se měnily interiéry, ale největší změny doznal zámek za Dr. Julia Hofmana, který zdědil zámek v roce 1882. V té době nechal přistavět klasicistní mělký rizalit, předělat fasády do dnešní podoby.

Z roku 1882 též pochází nový krov na zámku. Od té doby již zámek neměnil svoji podobu. Nicméně na zámku se vystřídalo mnoho majitelů, přičemž posledním majitelem byla Drážďanská společnost zastoupená panem Franzem von Metsch. Po druhé světové válce byl majetek komunisty zkonfiskován a zestátněn. Od té doby celé panství chátrá, včetně zámečku. Byly zde zničeny interiéry, vytrhány parkety. Pro neudržování střechy došlo k vážným statickým poruchám na průčelí zámku a také k porušení dřevěných konstrukcí.

Společenský sál a Hostinec 1749

Do dnešního dne se uchoval kravín s konírnou zřejmě v původním rozsahu. Velmi krásné jsou zachovalé klenby celého prostoru. Ve špatném stavu byla střecha, kde firma Pegisan s. r. o. musela v roce 2002 vyměnit krytinu, laťování a provést vyspravení krovu. Celý objekt byl vyčištěn, vyklizen a na přelomu let 2004 - 2005 proběhla rekonstrukce. V přední části kravína byl vybudován stylový sport bar - Hostinec 1749 a v západní části objektu je v provozu společenský víceúčelový sál.

Z historie kravína a konírny toho příliš neznáme. Nicméně podle stavebních konstrukcí zaklenutí kravína se jedná o klasicistní stavbu. V našem případě musíme zohlednit historické skutečnosti: Stavba by mohla spadat do období do roku 1796 za období Millachů a nebo poté mezi roky 1818 - 1838 do období Wiessenbichů. V tomto období se však jednalo o budovu, která byla dvojnásobně dlouhá. Kravín byl na dnešní velikost ubourán někdy po 1. světové válce.

Budova kravína je poprvé zachycena na katastrální mapě z roku 1838. Jakýsi kravín je však zmiňován již v roce 1683 v zápisu Desek zemských, kdy se bratři Henigarové dohadují o majetek Rochlovského statku.

Pivovar, sladovna

První zmínka o vaření piva v Rochlově pochází z roku 1683, kdy se bratři Jan Adam Henigar a František Henigar snažili rozdělit si majetek Rochlovského statku. Proto je v Deskách zemských zanesena zmínka: „…pivovar s hvozdem a humnem, pánví a se vším k němu příslušenstvím bude nám oběma společný zůstávati …. v něm každý z nás potřebu piva pro sebe, však bez překážky v tom druhému, na svůj náklad navařiti a slady potřebné sobě dělati, dáti moci bude…Šenk piva ve vsi Rochlově též nám společný….chmelnice, rybníky společné…“

Zmiňovaný pivovar však není tím pivovarem dnešním. Podobu toho původního neznáme. Nový pivovar se sladovnou byl postaven někdy mezi roky 1838 a 1890. Písemné dokumenty k pivovaru se nedochovali žádné. Z dochovalé dokumentace je pouze známo, že pivovar byl uzavřen v roce 1933, posledním sládkem byl Josef R. Čepek a pivovar nebyl úplně malým pivovárkem, protože zde byl roční výstav 2000 hl piva. Pivovar nikdy nevydával svoje etikety, pouze měl svoje láhve, zatím se nepodařilo získat ani jeden exemplář.

Sýpka

Sýpka je nejstarší objekt, který se dochoval v původní podobě v areálu. Sýpku postavil v roce 1644 Jan Arnošt Maxmilián Henigar ze Žeberka. Existenci sýpky dále dokládá zápis do desek zemských roku 1683, kdy se synové Jana Arnošta dohadují o majetek a sýpku si rozdělují na polovic.

Sýpka byla tedy zřejmě rozdělena na dvě části nějakou dřevěnou příčkou, ale jinak se zachovala v původní podobě. Některé nosné trámy podlahy byly vyměněny v roce 1775. V té době byl majitelem panství Kryštof Arnošt von Millach, nebo již jeho syn Jan Millach – vrchní lajtnant pěchoty. Podrobnosti dnes neznáme.

Později nedoznala sýpka žádných změn, snad jen výměna krytiny a nového krovu, který je novodobý, pravděpodobně z 19.století.

Zdroje: oficiální webové stránky Zámku Rochlov

 

Powered by OrangeCMS, webdesign © 2018 Vladimír Baxa PhotoGraphics.cz